Algemene voorwaarden en retourbeleid

Wij doen ons uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht u vragen hebben over het een of ander dan kunt u ons bereiken middels de volgende gegevens:

Verra Vino
info@verravino.nl
Midwoudpad 51
1024MC Amsterdam
KVK: 82489467
BTW: NL862490716B01


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Verra Vino zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Verra Vino worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Verra Vino ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Verra Vino zijn vrijblijvend en Verra Vino behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Verra Vino. Verra Vino is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Verra Vino zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Levering

3.1 De door Verra Vino opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 De minimale ordergrootte is 1 fles. Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 9,00 per adres binnen Nederland, ongeacht het bestelde aantal dozen. Voor bestellingen die in bedrag groter zijn dan € 150,00 worden door Verra Vino geen bezorgkosten gerekend. Voor zendingen aan Europese adressen zal Verra Vino apart de bezorgkosten berekenen. Voor afwijkende (geschenk)verpakkingen en verpakkingsformaten gelden afwijkende bezorgkosten, die nader door Verra Vino vast te stellen zullen zijn.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling kan geschieden per IDEAL, Creditcard of Apple Pay.

4.3 Pas nadat de betaling is ontvangen door Verra Vino, zal Verra Vino op levering over gaan.

4.4 Indien zich een probleem voordoet met de onder 4.2 genoemde betaalmogelijkheden, en Verra Vino al wel tot levering is overgegaan, zal de maximale betalingstermijn 10 werkdagen bedragen. Bij overschrijding van die betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Verra Vino bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Verra Vino haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Verra Vino gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Verra Vino verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van ontvangst door u. Tussen verzending en levering draagt Verra Vino het risico voor de te leveren producten.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Verra Vino daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf kalenderdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verra Vino de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Verra Vino te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zal het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten worden gerestitueerd.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Verra Vino, dan wel tussen Verra Vino en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Verra Vino, is Verra Vino niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Verra Vino.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verra Vino in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Verra Vino gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In het geval Verra Vino door overmacht de geplaatste order niet kan leveren zullen reeds betaalde dragen voor aankoop en levering van deze order worden gerestitueerd.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Verra Vino schriftelijk opgave doet van een adres, is Verra Vino gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Verra Vino schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Verra Vino gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Verra Vino deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Verra Vino is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 Verra Vino behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Retourbeleid
Indien u een aankoop wilt retourneren vragen wij u om ons, een e-mail te sturen.